Skoool.th Industry Leaders Supporting
Maths & Science Education
 
 
Feedback
skoool updates
Check out skoool's latest Science Lessons:


Organisation in Living Things


Organ Systems


Reaction of Metals with Acid


Acid Base Reactions


Rotational Transformations


Bisecting Lines


Magnetic Fields


Calculating Moments

Microsoft
 
 

Skooolthai.net จะไม่สามารถมีเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ และถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตรของเมืองไทยได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการด้านต่างๆ เป็นผู้ทำการแปลและเรียบเรียง ดังปรากฎในรายชื่อดังต่อไปนี้

Intel Innovation® In Education
 


คณะกรรมการผู้จัดทำและดัดแปลงเป็นภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์

 

นางสาวจารุวรรณ แสงทอง
รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
นางสาวสุนันทา นิลสิทธิ์สถาพร

นายมานิตย์

จิรโกเมศ
นายลออ เพิ่มสมบัติ
นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมล
นายประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
นายประจักษ์ รัตนวิจิตร
   
บรรณาธิการที่ปรึกษา
นายวินัย รอดจ่าย
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
   
บรรณาธิการ    
นางจรุญศรี ชื่นมีศรี

 

คณะกรรมการผู้จัดทำและดัดแปลงเป็นภาษาไทย วิชาเคมี

 

นางสาวสายสุนีย์ แรมรุทธิ์
นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
นางสาวพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
นางสาวยุพิน ทองผดุงโรจน์
นางสาวสุภาณ พงศ์พันธุ์ภักดี
นางสาวธาริดา สริยาภรณ์
นายสมโภช ประกอบนันท์
   
บรรณาธิการที่ปรึกษา
นายวินัย รอดจ่าย
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
     
บรรณาธิการ
นางสาวสุกัญญา กันกง
นายอาชนัน พรหมประกอบ
นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต

         

คณะกรรมการผู้จัดทำและดัดแปลงเป็นภาษาไทย วิชาชีววิทยา

 

ผศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
ผศ.วิน   เชยชมศรี
ดร.เกียรติทวี   ชูวงศ์โกมล
นางฉวีวรรณ   พูศักดิ์ศรีกิจ
นางเพ็ชรรัตน   ศรีวิลัย
นางชัชวรรณ   บูรณ์ญเพ็ชร
นางสุกัญญา   โกศัลวัฒน์
นายสมโภช   ประกอบนันท์
   
บรรณาธิการที่ปรึกษา
นายวินัย รอดจ่าย
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
         
บรรณาธิการ        
นางสาวระเบียบ กิติมากุลนรเดช
นางสาวสละ กำทรัพย์

 

คณะกรรมการผู้จัดทำและดัดแปลงเป็นภาษาไทย วิชาฟิสิกส์

นายวิศาล จิตต์วาริน
นายกนกพจน์ อารีกุล
นางตฤษณา เขมะภาตะพันธ์
นางสาววรวรรณ ตันติวัฒน์
นางสาวศิริรัตน์ ด้วงนคร
นายรังสรรค์ ศรีสาคร
นายวิฑูรย์ ธรรมบรรหาร
นายสุพจน์ ชุณหะเพศย์
นายสมโภช ประกอบนันท์
 
บรรณาธิการที่ปรึกษา
นายวินัย รอดจ่าย
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
บรรณาธิการ  
นางบุศรินทร์ เผือกจอก
นางสาวสุภาพร กุลนาม

 

นอกจากนี้เรายังภูมิใจนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง ตลอดจนการยืนยันถึงความตั้งใจ และเชื่อมั่นใน skooolthai.net ว่าจะยังคงไว้ซึ่งคุณค่าสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต

 

อินเทล

Skooolthai.net เป็นเว็ปไซต์ล่าลุดซึ่งเป็นความคิดริเริ่มจาก ส่วนงานด้านการศึกษาของบริษัทอินเทล ซึ่งหน่วยงานนี้จะทำโครงการด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในวันนี้ ให้มีความพร้อมในอนาคต ในปี 2000 บริษัทอินเทล คอร์ปอเรชั่น ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทั่วโลกประมาณ $107 Million US หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,280,000,000.00 บาท ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วโลก

การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทางบริษัทอินเทลได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยบริษัทอินเทลได้มีการสร้างพันธกิจโดยมีการปรับปรุงด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาคณิตศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา อินเทลได้จัดทำโครงการหลายโครงการทั้งภายในท้องถิ่น และระดับนานาชาติ รวมถึงโครงการ Intel Teach To The Future. ซึ่งโครงการนี้ได้มีการเปิดตัวในประเทศไอร์แลนด์ ในเดือนตุลาคม ปี 2000 ด้วยการอบรมคุณครูกว่า 6,000 ราย ให้สามารถนำเทคโนโลยีด้านไอทีมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนภายในปี 2002

 

อินเทล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์

อินเทล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ มีความรับผิดชอบในด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนี้  อินเทล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ และอินเทลโปรดักส์ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการใช้คุณค่าที่มีอยู่แล้วในไอที กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนคือการกำหนด และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ โดยการพัฒนาผ่านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นคำตอบให้กับองค์กร

ศูนย์กลางของความร่วมมือกับ อินเทลไอที กรุ๊ป, อินเทลโปรดักส์/มาร์เกตติ้ง กรุ๊ป และ ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านไอที ทำการขับเคลื่อนโดยใช้แอ็ดวานซ์ซูโลชั่น และอินเทลอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ได้จัดทำ โชว์เคส ไว้สำหรับลูกค้าของอินเทล เพื่อการเยี่ยมชมเทคโนโลยีต่างๆ

นอกจากนี้ อินเทล อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ยังได้ให้ความร่วมมือในการทำวิจัย กับวิทยาลัย และองค์กรในเมืองดับบลิน ในด้านซอฟต์แวร์ และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อการติดต่อและเชื่อมโยงเครือข่ายรวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งแรงงานที่อยู่ในที่ต่างๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษา และเทคโนโลยีด้าน  e-Learning  อีกทั้งยังมีการพัฒนาเว็ปไซต์ skoool.ie ซึ่งเป็นเว็ปไซด์ที่ได้รับรางวัลจากไอริช รวมถึงการออกแบบ การพัฒนา และการเป็นผู้นำในการทำผลิตภัณฑ์ด้าน e-Learning

 Copyright © 2007 Intel Corporation
  Print Page Home Industry Leaders Supporting Math & Science Education Intel Print Page Home